weitere ZH-Fabriken

ZH-Fabrik Jönköping (49)

Jönköpings Westra Tändsticksfabrik (50)

Jönköpings Nya Tändsticksfabrik (51)

Kalmar Tändsticksfabrik (52)

Mönsteras Tändsticksfabrik (53)

Mönsteras-Kalmar Tändsticksfabriker (54)

Lidköpings Tändsticksfabrik (59)

Sirius Tändsticksfabrik, Lidköping (60)

Lidköpings Norra Fabriken (61)

Lindahls Tändsticksfabrik, Kalmar (62)

Lovers Tändsticksfabrik, Hagby Socken (65)

Lundenholms Tändsticksfabrik (67)

Phoenix Tändsticksfabrik, Malmö (72)

Svenska Tändsticksfabriks A/B,Malmö (73)

Marianelunds Tändsticksfabrik (74)

Mariestads Tändsticksfabrik (75)

Motala Tändsticksfabrik (76)

Motala-Hälla Tändsticksfabrik (77)

Mälaredalens Tändsticksfabrik (78)

Norrköpings Tändsticksfabrik (80)

Nybro Tändsticksfabrik (82)

Oskarshamns Tändsticksfabrik (86)

Prinsfors Streichholzfabrik (88)

Rosendahls Tändsticksfabrik, Mönsteras (90)

Stockholms Tändsticksfabrik AB, Stockholm (99)

Sundsvall-Skjöle Tändsticksfabrik (103)

Södertelje Tändsticksfabrik (105)

Uddevalla Tändsticksfabrik (112)

Wenersborgs Tändsticksfabrik (113)

Westerviks Tändsticksfabrik (114)

Wexiö Tändsticksfabrik (116)

Wisbys Tändsticksfabriker (117)

Vulcans Tändsticksfabrik, Tidaholm (118)

Ystad Tändsticksfabrik (119)

Örebro Tändsticksfabrik (121)

Gerhard Arehns Mekaniska Verkstad (201)

zurück zu Alt-Schweden